Támogató szolgáltatás

A támogató szolgáltatás

célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás.

Célcsoport és ellátási területek

A támogató szolgáltatás jogszabályban rögzített célcsoportja az a súlyosan fogyatékos személy, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Ellátási terület: Kaba, Báránd, Sáp, Biharnagybajom

Szolgáltatáselemek, tevékenységek

Személyi segítés

A támogató szolgáltatás a tanácsadás, esetkezelés, gondozás, háztartási, illetve háztartást pótló segítségnyújtás, szállítás, felügyelet, készségfejlesztés, gyógypedagógiai segítségnyújtás szolgáltatási elemeket biztosítja. A szolgáltatási elemek lehetővé teszik, hogy a szolgáltatás az igénybe vevő személy számára a szükségletekhez, egyéni és környezeti jellemzőkhöz illeszkedő tevékenységet biztosítson, elősegítve a szolgáltatás alapelveiben megfogalmazott célok megvalósulását.

Térítési díj:

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, melynek összege a megállapodás megkötésének napján,

  • szállítás esetén: 40 Ft/km
  • személyi segítés esetén: 0Ft/óra

Az intézmény vezetője kérelem alapján a szállítás esetében maximum 50% kedvezményt állapíthat meg a súlyosan fogyatékos személyek részére, amennyiben a támogató szolgálat szállítását veszik igénybe.

Szállítás

  • Mozgásában fogyatékos személyek szállításához rendelkezünk két Ford Transit 9 személyes kisbusszal, ami akadálymentes és alkalmas kerekesszék szállítására is.
  • Látássérült, hallássérült és értelmi fogyatékkal élők részére fenntartunk egy Suzuki Wagon R+ és egy 5 személy szállítására alkalmas Dacia Dokker gépjárművet.
  • Lehetőség olyan beteg személyek szállítására is, akik rendelkeznek az egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi igazolással.

Térítési díj:

A szállítási szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. A fizetendő térítési díj mértékét Kaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg, a vonatkozó jogszabályi előírások, aktuális rendeletek szerint.

Az ellátás igénylésének módja

A támogató szolgáltatást szóban vagy írásban kell kérelmezni a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központban. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Az ellátás iránti igény benyújtása 2011. január 1-jétől mind szóban, mind formai kötöttségek nélkül írásbeli alakban is kérelmezhető.

A kérelemhez mellékelni kell:

  • az 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást,
  • szállítás igénylésekor a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1 sz. melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot,
  • súlyos fogyatékosságot igazoló dokumentumot (fogyatékossági támogatásról, vakok személyi járadékáról, illetve magasabb összegű családi pótlékról szóló határozat).