Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás

alapellátásként biztosítja, hogy az időskorú lakosság minél tovább, saját otthona nyújtotta biztonságban éljen. A bentlakásos elhelyezés indokoltsága kitolható, illetve elvethető. Ezzel a térség területén működő ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézmények tehermentesülnek, csökken a várakozók létszáma.

A szolgáltatás célja

A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani.

A házi segítségnyújtás célja az integrált működési rendhez igazodva az idős ember állapotának megfelelő ellátás biztosítása saját otthonában, a szolgáltató központon belüli részegységek közreműködésével. Formája: heti 7 napon, maximum 4 óra/nap/fő.

Ellátási terület:
Kaba város, Báránd, Sáp, Biharnagybajom község közigazgatási területén élő, és ott tartózkodó személyek.

A házi segítségnyújtás feladatai

Szociális segítés keretében

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

 • takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben),
 • mosás
 • vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

 • bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása,
 • segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében,
 • mosogatás,
 • ruhajavítás,
 • közkútról, fúrtkútról vízhordás,
 • tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel),
 • télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt,
 • kísérés,
 • segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

 

Személyi gondozás keretében

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

 • információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás,
 • családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése,
 • az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés,
 • ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében.

Gondozási és ápolási feladatok körében:

 • mosdatás,
 • fürdetés,
 • öltöztetés,
 • ágyazás, ágyneműcsere,
 • inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése,
 • haj, arcszőrzet ápolás,
 • száj, fog és protézis ápolása,
 • körömápolás, bőrápolás,
 • folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül),
 • mozgatás ágyban,
 • decubitus megelőzés,
 • felületi sebkezelés,
 • sztómazsák cseréje,
 • gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása,
 • vérnyomás és vércukor mérése,
 • hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül,
 • kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
 • kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás,
 • a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig).

 

Az ellátás igénybevétele

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik, formai kötöttségek nélkül.

Házi segítségnyújtás esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést.

Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet, az indítványt törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét, indítványát törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezéséről az intézményvezető dönt. Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. A gondnokság alá helyezett korlátozottan cselekvőképes személy jognyilatkozata a bíróság ítéletében meghatározott ügycsoportban – törvény eltérő rendelkezése hiányában – akkor érvényes, ha azt gondnoka előzetes beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával tette.

A házi segítségnyújtást mind a négy településen térítésmentesen biztosítja a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ.