Étkeztetés

Étkeztetés keretében

azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Igénybevételre szociálisan rászorultak

 • 65 év feletti személy,
 • az a 65 évet be nem töltött személy,
  – akinek munkaképesség csökkenésének mértéke az OOSZI szakvéleménye szerint 50-100% mértékű (2012. január 01. napja előtti szakvélemény alapján),
  – akinek össz-szervezeti egészség károsodása az NRSZH szakvéleménye szerint 40%-os, vagy azt meghaladó mértékű,
  – aki átmeneti jelleggel beteg,
  – aki súlyos fogyatékos,
  – aki pszichiátriai beteg,
  – aki szenvedélybeteg, vagy
  – hajléktalan. (Hajléktalan az a személy, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve, akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás.)

A fentieken túl az intézményvezető étkeztetést biztosít azok számára, akiknek ennek hiányában életük és testi épségük veszélyeztetve van.
Az intézmény vezetője az étel kiszállításának igénylésekor az igénylő korát, egészségi állapotát, mozgásában való akadályoztatását veszi figyelembe.

Az étkeztetés igénybevételének módjai

Elvitellel

 • Kabán az intézmény székhelyéről (Kaba, Jókai u. 4.),
 • Bárándon a telephelyről (Báránd, Kossuth tér 4.),
 • Biharnagybajomban a telephelyről (Biharnagybajom, Rákóczi u. 17.),
 • Sápon az óvoda konyhájáról (Sáp, Fő u. 18.),
  11.30 és 13.30 óra között vihető el az étel.

Az ellátottaknak 2 db ételhordóval kell rendelkezniük (ami egy személy esetén minimum két edényből áll). Az étel átvételekor az üres ételhordót az átadószekrényre helyezik az ellátottak.

Lakásra szállítással

 • A munkatársaink, illetve közcélú foglalkoztatottak biciklivel szállítják az ebédet az ellátottak lakására, 11.00 és 13.00 óra között.
 • Aki gondozást (etetést, tálalást, mosogatást, stb.) igényel, annak a házi segítségnyújtáson illetve a támogató szolgáltatáson foglalkoztatott munkatársaink biztosítják az étel kiszállítását is.
 • Ellátottaink az ebédet az általuk rendelkezésünkre bocsájtott ételhordókban kapják meg.

Kiosztóhelyen fogyasztással

 • Kaba, Báránd és Biharnagybajom településeken a nappali ellátás ebédlőjében van lehetőség az étel helyben történő fogyasztására 11.00-13.00 óra között.
 • Az igénybevevők számára evőeszközt, tányért biztosít az intézmény. Az étkezőben van kézmosási lehetőség, valamint nemenként elkülönített illemhely is az ellátott rendelkezésére áll.
 • Az edények, konyhai eszközök mosogatása, a konyha tisztán tartása az intézmény HCCP szabályzata alapján történik.

Az étkeztetés igénybevétele

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli, vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik az 1993. évi III. törvény, az 1/2000. SzCsM rendelete, valamint 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról, valamint a helyi önkormányzatok szociális rendelete szerint.

Az étkezetést szóban vagy írásban kell kérelmezni a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központban.

A kérelemhez mellékelni kell a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1 sz. melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot, az igénylő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy milyen rendszerességel és módon kívánja igénybe venni a szolgáltatást, valamint a szociális rászorultságról szóló igazolást.

Étkeztetés esetében szociális rászorultságot:

 • az életkor igazolását személyazonosításra alkalmas okmánnyal,
 • munkaképesség csökkenést ORSZI szakvéleménnyel,
 • egészségkárosodást ORSZI szakvéleménnyel,
 • súlyos fogyatékosságot a fogyatékossági támogatásról, vakok személyi járadékáról, illetve magasabb összegű családi pótlékról szóló határozattal,
 • pszichiátriai betegséget pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményével, vagy az általuk kiadott lelet (amely igazolja a betegség tényét) másolatával,
 • szenvedélybetegséget addiktológusi szakvéleménnyel kell igazolni.

A kérelem nyilvántartásba vétele a beérkezés sorrendjében történik, ennek tényéről elegendő a kérelmezőt szóban (személyesen vagy telefonon) értesíteni. Kivételt képez, ha a kérelem elutasításra kerül, ekkor az intézményvezető ezt a tényt írásban közli, melyben meg kell jelölni a jogorvoslat benyújtásának módját, helyét, idejét.