Projekt azonosítója: EFOP-1.8.7-16-2017-00021
Projekt címe: “Együtt könnyebb”
Projekt megvalósítója: Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ
Projekt megvalósítási időtartama: 2019.04.01-2021.06.30.

A megvalósuló tevékenységek bemutatása

1. Információnyújtáson alapuló programok kialakítása és megvalósítása

Tevékenység célja

Ennek a célzott prevenciós programelemnek az általános célja, hogy növelje az igénybe vevő ellenállási képességeit. Segítsen fejleszteni az egyén védelmi mechanizmusait az elutasító magatartás kialakítása céljából. Az elutasító magatartással, a megfelelő ismeretek birtokában akár a tiltott szer kipróbálása is megelőzhetővé válik. A térítésmentes és anonim tanácsadást igénybe veheti az érintett egyén, család, hozzátartozó, csoport, közösség egyaránt.

A cél elérése érdekében „Információs Pont” működtetése tervezett, melynek célja, a tájékoztatás nyújtása, információ adása az érintettek, hozzátartozók, érdeklődők számára azon intézményekről, szervezetekről, ellátó helyekről, melyek az adott probléma kezelésében kompetensek. Nem a közvetlen kezelés-ellátás, tanácsadás, szociális gondozás a cél, hanem – az információnyújtáson túl – az érintettek segítése.

Az Információs Pont működése során tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek, igénybevevőknek a kábítószer-problémával kapcsolatos segítési lehetőségekről. Az Információs Pont által nyújtott tájékoztatás magában foglalja elsősorban a prevenció lehetőségeit, az ambuláns és fekvőbeteg kezelőhelyek, rehabilitációs intézmények elérhetőségeit, igénybevételük feltételeit, valamint az önsegítő csoportok elérhetőségeit, illetve az ellátás különböző szintjei közötti átjárhatóság lehetőségeit.

Az Információs Pontok működésének feltétele a feladatra felkészített munkatársak, az általuk kiépített kapcsolatrendszer, valamint az infrastrukturális feltételek rendelkezésre állása.

Személyi feltételek:

 • munkatársak szakmai felkészítése;
 • munkatársak naprakész informáltsága;
 • kapcsolatrendszer kiépítése;
 • folyamatos kapcsolattartás az ellátórendszer tagjaival;
 • információs csatornák működtetése (társintézmények, szakmai szervezetek, oktatási intézmények, a helyi társadalom felé).

Infrastrukturális feltételek:

 • mobil és/vagy vezetékes telefon;
 • számítógép;
 • nyomtató;
 • internet hozzáférés;
 • fénymásoló.

Az Információs Pont munkatársai a minél teljesebb körű tájékoztatás érdekében adatbázist hoznak létre és tartanak fenn. Az adatbázis tartalmazza mindazon szervezetek, intézmények, önsegítő csoportok listáját, melyek a célcsoportok számára az adott probléma terén megoldási lehetőséget kínálnak.

Az öt településen megvalósuló Információs Pont működésének megkezdéséről a hatékonyság érdekében tájékoztatást nyújt, melynek célcsoportjai a lehetséges együttműködő szervezetek, illetve a helyi lakosok. A tájékoztatás érdekében felhasználja a helyi média, illetve a szakmai fórumok lehetőségeit.

2. Szülők és család bevonásával megvalósuló családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló speciális programok megvalósítása

Tevékenység célja

Célunk, hogy azok a családok, akik szenvedélybetegségben érintettek, adekvát segítséget kaphassanak, illetve lehetőségük nyíljon olyan készségek elsajátítására, kialakítására, melyek megerősítik a családi rendszert. Célzott prevenció formájában a családi rendszer megerősítését szolgáló intervenciók kidolgozása a viselkedészavaros, enyhébb fokú deviáns megnyilvánulásokat mutató gyerekek és fiatalok, szüleik, illetve hozzátartozói számára.

A csoportfoglalkozások célja, hogy az egy családban élő tagok egymással harmonikus kiegyensúlyozott életet éljenek. A felmerült kommunikációs és kapcsolati problémákat az együtt élő tagok aktív részvételével és rendszerszemléletben dolgozó hozzáértő szakemberek támogatásával kezelik.

A csoportfoglalkozások azon túl, hogy krízishelyzetet kezelhetnek, konfliktuskezelést és kommunikációt javíthatnak, gyakran az egy, vagy több családtagnál jelentkező különböző gyereknevelési problémákat is segíti. Emellett a csalódást, lelki traumákat, családi tragédiákat, párkapcsolatban jelentkező zavarokat, a családi életciklus-váltással járó nehézségeket, és a transzgenerációs problémákat segít feldolgozni, lezárni, ezáltal szolgája a deviáns viselkedés kialakulási esélyének csökkentését.

A foglalkozásokat egy a témában széleskörű ismeretekkel rendelkező pszichológus szakember tartja. Az általános drogprevenció mellett önismereti, döntés előkészítési, és stressz kezelési ismeretek átadása a cél. A komplex foglalkozássorozat lehetőséget ad a valós élethelyzetek átélésére, mind érzelmileg, mind intellektuálisan.

3. Az érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok megvalósítása

Tevékenység célja

A tevékenység célja az alternatív pedagógiai módszernek minősülő szociálterápiás szerepjáték megvalósítása, hogy segítse az egyént személyes érzései és viselkedései megértésében, javítsa a döntéshozatali készségeket. Rendszeresen lesz a csoportos foglalkozások szervezése a serdülő fiatalok számára. ugyanis a szakmai tevékenység során tapasztaltak szerint, egyre inkább szükségük van a fiataloknak olyan csoportokra, közösségekre, ahol a lelki, mentális fejlődésük támogatást kap.

A szociálterápiás szerepjáték játékformákat kínál saját magunk és mások észlelésének (észlelésközpontú játékok), a csoportbéli szociális viselkedés, valamint az aktuális problémák észrevevésének, strukturálásának és megoldási stratégiáinak javítására (csoportcentrikus és problémacentrikus játékok).

A tevékenység célcsoportja elsősorban az általános iskola 6., 7. és 8. osztályos tanulói, a nyári szünet ideje alatt az alsóbb éves tanulók is bevonásra kerülnek.

4. Az intézményrendszerre vonatkozóan együttműködési kötelezettség: területi együttműködés kialakítása

A szerfogyasztó fiatalokkal foglalkozó szervezetek, intézmények területi és szakmai alapon való együttműködésének kialakítása és fejlesztése a helyi összefogás erősítése, a kábítószer-probléma megelőzése és kezelése érdekében, a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum bevonásával.

5. A hosszú távú hatások elérése érdekében helyi akcióterv elkészítése

A beavatkozások és a felhasznált eszközök monitorozása, valamint az együttműködések révén a projekt végére elkészül a fenntarthatóságot és a hatékonyságot figyelembe vevő helyi akcióterv a felhívásban meghatározott tartalommal.

6. Alternatív szabadidős programok megvalósulása

Tevékenység célja és célcsoportja

A tevékenység célja az univerzális prevenciós módszerrel, elsősorban a helyi közösség erőforrásaira támaszkodva, egy olyan közösségi tevékenységek feltételeinek, tartalmának és módszertanának megvalósítása, amelyek erős és vonzó alternatívának tekinthetők a szerhasználattal szemben.

A pályázati időszakba beleeső két Drogellenes Világnap alkalmából megszervezett 2 napos rendezvény megvalósítását tűztük ki célul, melynek remélt hatása a lakosság figyelmének felhívása, illetve érzékenyítése lesz. A tervezett programok mindegyike igyekszik olyan tevékenységeket biztosítani, melyek mind a fiatalok, mind a velük érkező családtagok (kisebb-nagyobb testvérek, szülők, nagyszülők) számára tartalmasak legyenek. A programok egy része a teljes családot egyben szólítja meg, míg más részek a különböző korosztályok egyedi igényeire alapozva teremtenek lehetőséget a kikapcsolódással egybekötött ismeretszerzésre (célzott prevenció). A rendezvények első napja helyi szintéren történik, míg a második napon kirándulás a tervezett program.

Lehetőséget biztosítunk a térségben működő szociális intézmények számára a kitelepülésre, mely a lakosság ismeretinek bővítése, a szolgáltatások, segítségnyújtások megismerése céljául szolgál.

A szakmai programok között szerepel:

 • kábítószer-használat egészségügyi, jogi, társadalmi ártalmaival kapcsolatos tanácsadás
 • egészségügyi szűrések/mérések, ezzel kapcsolatos életvezetési tanácsadás
 • a témára való érzékenyítés céljából neves szakember elhívása, aki interaktív előadás keretében fogalmazza meg a droghasználattal kapcsolatos ártalmakat
 • térségben működő szociális intézmények bemutatkozása
 • kérdőívek, tesztek kitöltése, és elemzése
 • szakmai előadás

Kulturális programelemként az illegális szerhasználattal kapcsolatos prózák, versek, képek kiállítása, melyek szintén a témára való érzékenyítést célozzák meg.

Alternatív szabadidős lehetőségek a fiataloknak az illegális szerhasználat helyett:

 • szervezett sportprogramok
 • vetélkedők
 • társasjátékok
 • népi játszótér
 • sportegyesületek bemutatkozása és toborzása

A nap végén díjazzuk a vetélkedők, sportversenyek győzteseit, illetve közös ebéddel köszönjük meg a részvételüket, ezzel is szeretnénk növelni a pozitív megerősítés érzését.

A tevékenység során tervezett szakmai tanulmányút alatt a felhívásban szereplő problémakörrel foglalkozó intézmény látogatását tervezzük.