Család- és gyermekjóléti szolgálat

Családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtunk

Cél a családok családmegtartó erejének növelése, amelynek érdekében hangsúlyt helyezünk a prevencióra, családtámogatási módszerek kidolgozására, az
alapellátás hatékonyságának növelésére, a szolgáltatások színvonalának emelésére.

A szolgáltatás célja

A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Cél a családok családmegtartó erejének növelése, amelynek érdekében hangsúlyt helyezünk a prevencióra, családtámogatási módszerek kidolgozására, az alapellátás hatékonyságának növelésére, a szolgáltatások színvonalának emelésére.

A családsegítés feladata a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok segítése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése.

A családsegítők feladatai

 • A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.
 • Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.
 • A válsághelyzetben levő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának megszervezése.
 • Szabadidős programok szervezése.
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése.
 • Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás.
 • Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése.
 • Családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése. Családgondozás során a családsegítő rendszeres kapcsolatot tart a családdal a problémák megoldása érdekében. A családgondozás során koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését.
 • Az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek mellett – a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferencia szervezése.
 • A gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések közül javaslattétel a Családsegítő és Gyermekjóléti Központnak illetve a gyámhatóságnak a gyermek védelembe vételére, ideiglenes hatályú elhelyezésére, illetve a nevelésbe vételére.
 • Közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezése.
 • A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása.
 • A családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élőcsaládokat segítő szolgáltatások.

 

Ügyfélfogadás

Szolgálatunk Kaba, Báránd, Tetétlen és Biharnagybajom településeken nyújt szolgáltatást.

Ügyfélfogadás:

 • Kabán és Biharnagybajomban: hétfő, szerda és csütörtöki napokon 8-16 óra között
 • Bárándon: hétfő, csütörtök és pénteki napokon 8-16 óra között
 • Tetétlenen: hétfő, csütörtök és pénteki napokon 9-12 óra között